NHÂN SỰ: BỘ MÔN KHOA HỌC ẨM THỰC

                                                                                                     

Họ tên: Trần Thị Thu Hương

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm, Thạc sỹ Giáo dục học

Chức vụ:  Phó trưởng bộ môn

Điện thoại:

Email: huongttt1@fst.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Trần Thị Hồng Châu

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: chautth@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Đàm Thị Bích Phượng

Học vị: Thạc sỹ Giáo dục học, Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: phuongdtb@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thôi

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: thointm@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

 

Họ tên: Trần Thị Phương Kiều

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm, Thạc sỹ Giáo dục học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: kieuttp@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Đặng Thúy Mùi

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ Thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0967910219

Email: muidt@cntp.edu.vn, dangthuymui@gmail.com

Địa chỉ: 003 cc Khang Phú, 67 Huỳnh Thiện lộc

F. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Họ tên: Bùi Thị Phương Dung

Học vị: Thạc sỹ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: dungbtp@hufi.edu.vn

Địa chỉ: