NHÂN SỰ: BỘ MÔN KHOA HỌC DINH DƯỠNG

 

Họ tên: Huỳnh Thái Nguyên

Học vị: Tiến sĩ, Khoa học Thực phẩm-Dinh dưỡng

Chức vụ: Trưởng BM

Điện thoại:

Email: nguyenht@hufi.edu.vn; huynhthainguyen.vn@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Văn Chung

Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0912023663

Email: chung.cdtp@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Trần Thị Minh Hà

Học vị: Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hattm@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Thị Thu Sang

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: sangntt@hufi.edu.vn

Địa chỉ:

Họ tên: Lê Phan Thùy Hạnh

Học vị:Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hanhlephan252@gmail.com

Địa chỉ:

Họ tên: Nguyễn Thủy Hà

Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại:

Email: hant@hufi.edu.vn

Địa chỉ: