NHÂN SỰ: BỘ MÔN LỮ HÀNH

 

Họ tên: Ngô Đình Tâm

Học vị: Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh

Chức vụ: P. Trưởng BM

Điện thoại: 0975.603.579

Email: tamspkt2002@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Đặng Hữu Giang

Học vị: Tiến sĩ Tâm lý - Giáo dục

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0918.787.136

Email: danghuugiang@gmail.com

Địa chỉ: 932, QL1, Phường Khánh Hậu. TP. Tân An, Long An

Họ tên: Đỗ Thu Nga

Học vị: Thạc sỹ Du lịch 

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0988.607.768

Email: dothungadl@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Nguyễn Công Danh

Học vị: Thạc sĩ Việt Nam học

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0976.516.731

Email: nguyencongdanh20022003@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Phạm Ngọc Dũng

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0909.493.078

Email: dungpn@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Nguyễn Đình Tình

Học vị: Thạc sỹ Địa lý học

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0983.001.778

Email: ndtinh27@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Thân Trọng Thụy

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế du lịch

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0909.024.567

Email: thantrongthuysg@gmail.com

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Duyên

Học vị: Thạc sĩ Lịch sử

Chức vụ: Giảng viên

Điện thoại: 0382.138.618

Email: duyenntt@hufi.edu.vn

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM